top of page
Search
  • Writer's pictureMatijs Nijland

Vestigingsplaats van een lichaam


Volgens artikel 4 lid 1 van de Algemene Wet Rijksbelastingen dient waar een lichaam is gevestigd naar omstandigheden te worden beoordeeld. In het derde lid is aangegeven dat binnen de EU een lichaam wordt geacht te zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, als dat lichaam volgens de fiscale wetgeving van de lidstaat aldaar is gevestigd.


Ingevolge artikel 2 lid 4 Wet op de Vennootschapsbelasting wordt een naar Nederland opgerichte vennootschap geacht te zijn gevestigd in Nederland. Echter, wanneer de feitelijke leiding van de vennootschap in het buitenland wordt uitgeoefend kan op basis van door Nederland afgesloten verdragen er een probleem ontstaan met betrekking tot de heffing van belasting over de fiscale winst.


Wanneer wordt besloten dat een vennootschap in een bepaald land is gevestigd mag dat land in beginsel heffen over de wereldwinst van de vennootschap. Wanneer er ook activiteiten zijn in andere landen doet zich de vraag voor of dat andere land ook mag heffen en dat het vestigingsland voor de in het buitenland betaalde belasting een voorkoming verleend wordt van dubbele belastingen voor de in het buitenland betaalde belastingen.


Wanneer er schijnconstructies in het leven worden geroepen door adviseurs, accountants en bestuurders aan te stellen in andere landen – zonder dat er voldoende sturend werk wordt verricht in het buitenland, zou de fiscus kunnen stellen dat deze vennootschappen niet op basis van feitelijke leiding in een ander land gevestigd zijn omdat in feite de werkelijke leiding gewoon in Nederland is gevestigd.


Wanneer u als ondernemer van plan bent om de werkelijke leiding van uw bedrijf naar het buitenland te verhuizen en u blijft zelf actief voor de onderneming in Nederland dient u hier gedegen aandacht aan te besteden. U bent dan zelf immers in Nederland en waarschijnlijk ook directeurgrootaandeelhouder. Zodoende zal aantoonbaar de situatie moeten worden opgetuigd dat de daadwerkelijke leiding van de vennootschap in het buitenland is gelegen.


Indien u assistentie wil om dit te bereiken kunt u contact opnemen met ons.Aan dit schrijven kunt u geen rechten ontlenen

3 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page